หน้าหลัก / HOME ติวสอบดอทคอม

หน้าหลัก / HOME ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2559

เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2559
พัฒนาความรู้สอบครูผู้ช่วย ปี 2559

ข้อสอบออนไลน์ การสร้างค่านิยม 12 ประการ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เก็งข้อสอบ ครูผู้ช่วย โดย "ติวสอบดอทคอม"
ภาค ข (ใหม่) เพิ่มลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

"มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ"
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
(๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
(๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
(๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
(๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
(๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
(๙) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
(๑๐) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
(๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
(๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์


สรุปเนื้อหา 

มาตรฐานที่  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

            คำอธิบาย  การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง การศึกษา
ค้นคว้าเพื่อพัฒนาตนเอง การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่องค์กร
หรือหน่วยงาน หรือสมาคมจัดขึ้น เช่น การประชุม การอบรม การสัมมนาและการประชุมปฏิบัติการ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีผลงานหรือรายงานที่ปรากฏชัดเจน

รายการพิจารณา

การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

 

ระดับ  แสวงหาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพอยู่เสมอ

-          ศึกษาเอกสาร ตำรา และสื่อต่าง ๆ
-          การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาชีพครู


………..
……….


……….
……….

………………

 

ระดับ  มีบทบาทในการพัฒนาวิชาชีพครู

-          การเป็นสมาชิกและการเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กร ชมรม
สมาคม ที่ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง
-          การเป็นผู้ดำเนินการหรือมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
กิจกรรมขององค์กรวิชาชีพครู
-      การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
………..

………..
……….
………..

………..
……….………………

 

ระดับ  เป็นผู้นำในการพัฒนาวิชาชีพครู

-          เป็นกรรมการ อนุกรรมการหรือคณะทำงานขององค์กร
ชมรม สมาคมทีส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพครู นอกเหนือจากที่ทางราชการจัดตั้ง
-          เป็นวิทยากรการประชุม อบรม สัมมนา หรือกิจกรรมทาง
วิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครู
-          เป็นผู้จัดทำและเสนอรายงานทางวิชาการในการประชุม
       อบรม สัมมนา
-      มีผลงานทางวิชาการเผยแพร่อยู่เสมอ
…………

…………

…………
…………
…………

…………

…………
…………
……………..


มาตรฐานที่  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน

            คำอธิบาย  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน  หมายถึง
การเลือกอย่างชาญฉลาดด้วยความรักและหวังดีต่อผู้เรียน ดังนั้น ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น ๆ  ครูต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลัก

รายการพิจารณา
การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

 

ระดับ  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคำนึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

               เฉพาะในด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน

-          เป็นกิจกรรมที่พัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้จริง
-          เป็นกิจกรรมสร้างนิสัยในการลงมือปฏิบัติแก่ผู้เรียน
-          เป็นกิจกรรมสร้างคุณธรรมที่มีผลให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม………..
……….
………..……….
……….
……….………………

 

ระดับ  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน

               ทั้งในด้านการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมไปถึงกิจกรรม

               เสริมความรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร

-          เลือกปฏิบัติกิจกรรมเสริมตามลำดับความสำคัญก่อนหลัง โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีผลต่อเด็กโดยตรง มากกว่ากิจกรรมที่มีผลต่อเด็กโดยอ้อม

………..

………..


……………..

 

ระดับ  ตัดสินใจปฏิบัติงานทุกด้านในหน้าที่ครูให้สอดคล้อง

               สัมพันธ์กัน และส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน

-          กิจกรรมทุกอย่างมีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของผู้เรียน
-          กิจกรรมและงานต่าง ๆ ในหน้าที่ครูส่งผลต่อการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกด้าน
-          กิจกรรมและการปฏิบัติงานต่าง ๆ แสดงถึงความสัมพันธ์ในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ส่งผลถึงตัวผู้เรียนอย่างชัดเจน…………

…………


……………………

…………


…………
……………….มาตรฐานที่  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

            คำอธิบาย  การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน  หมายถึง การใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถของครูที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดตามความถนัด ความสนใจ ความต้องการ โดยวิเคราะห์ วินิจฉัยปัญหาความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่จะให้ได้ผลดีกว่าเดิม รวมทั้ง
การส่งเสริมพัฒนาการด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบ

รายการพิจารณา

การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

 

ระดับ  มีการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน

-          การตรวจสอบข้อบกพร่องของผู้เรียน โดยใช้เนื้อหาวิชาเป็นหลัก
-          การสอนซ่อมเสริมตามข้อบกพร่องของผู้เรียน  ………..
……….……….
……….


………………

 

ระดับ  มีการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนและพัฒนาความสามารถ

                ของผู้เรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิม

-          การตรวจสอบข้อบกพร่องของผู้เรียน โดยใช้พัฒนาการของผู้เรียนด้านต่าง ๆ เป็นหลัก
-          การจัดกิจกรรมเสริมความสามารถของผู้เรียน โดยการปรับเปลี่ยนวิธีสอนตามด้านที่บกพร่องอย่างเหมาะสม
………..

………..
………..

………..………………

 

ระดับ  พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สูงขึ้นเต็มขีดความ

                สามารถของแต่ละคนอย่างเป็นระบบ

-          การวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของผู้เรียนเป็นรายคน เป็นรายสมรรถภาพ
-          การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนให้ เหมาะสมและเต็มศักยภาพ ตามลำดับขั้นการพัฒนา
-          การตอบสนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนรายบุคคล โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้หลายรูปแบบ อย่างเป็นระบบ
…………

…………

…………
…………

…………

…………
……………..มาตรฐานที่  พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

            คำอธิบาย  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง หมายถึง การ เลือกใช้ ปรับปรุง หรือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

รายการพิจารณา

การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

 

ระดับ  เลือกใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสม

-          แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบต่างๆ ครบถ้วน สัมพันธ์กัน
-          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ เน้นกิจกรรมการปฏิบัติ ตามกระบวนการแสวงหาความรู้และการสร้างองค์ความรู้………..
……….

………………….
……….

………..………………

 

ระดับ  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับข้อ

                จำกัดของผู้เรียน ครู และสถานศึกษา

-          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงมีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน
-          แผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงมากขึ้น
………..

………..
………..

………..………………

 

ระดับ  สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้

                ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง

-          แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบต่าง ๆ ครบถ้วนสัมพันธ์กัน
-          แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาขึ้น เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติและคิดค้นหาคำตอบด้วยตนเอง
-          แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาขึ้น สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียน และข้อจำกัดของสถานศึกษา
…………


…………

…………
…………


…………

…………
……………..

มาตรฐานที่  พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

            คำอธิบาย  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้น 
ผลิต เลือกใช้ ปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ เอกสารสิ่งพิมพ์ เทคนิควิธีการต่าง ๆ  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ  จุดประสงค์ของการเรียนรู้

รายการพิจารณา
การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

 

ระดับ  เลือกใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

-          ความสัมพันธ์ของสื่อการเรียนการสอนกับองค์ประกอบของการสอน คือ ผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ และ            จุดประสงค์การเรียนรู้
……….
……….


………………

 

ระดับ  ใช้สื่อการเรียนการสอนประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน

               ได้เหมาะสม และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

-          ความเหมาะสมของสื่อกับผู้เรียน กิจกรรม และ              จุดประสงค์การเรียนรู้
-          ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้และบำรุงรักษา
-          สื่อมีความหลากหลาย ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน เน้นการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน
-          ผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอน ตามความรู้สึกนึกคิด และการตัดสินใจของตนเอง
………..
………..

…………

…………
………..
………..

…………

…………
……………..

 

ระดับ  คิดค้น ผลิต และปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน ที่มีผลต่อ

                การเรียนรู้ และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

-          ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดค้น ผลิต และใช้สื่อการเรียนการสอน
-          สื่อการเรียนการสอนได้มาจากวัสดุในท้องถิ่น
-          ประเมินผลการใช้สื่อและปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
-          เผยแพร่ผลการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ได้ผลแล้ว
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………………………….


มาตรฐานที่  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

            คำอธิบาย  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวร หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จในการแสวงหาความรู้ตามสภาพความแตกต่างของบุคคล ด้วยการปฏิบัติจริง และสรุปความรู้ทั้งหลายได้ด้วยตนเอง ก่อให้เกิดค่านิยมและนิสัยในการปฏิบัติ จนเป็น บุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป

รายการพิจารณา
การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

 

ระดับ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดเนื้อหาเป็นหลัก

-          ผู้สอนเป็นผู้บอกความรู้
-          ผู้เรียนปฏิบัติตามแบบ หรือทำตามตัวอย่าง
-          ผู้เรียนทำตามข้อกำหนด หรือคำสั่ง


…………
…………
……….


………..
………..
……….


………………

 

ระดับ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดความคิดรวบยอดเป็นหลัก

-          ผู้สอนเป็นผู้ช่วยเหลือแนะนำให้ผู้เรียนลงมือทำงานตามกระบวนการสร้างความคิดรวบยอด 
-          ผู้เรียนค้นหาความรู้และสรุปความคิดรวบยอดได้เองตามคำแนะนำ…………

……………………

…………


……………..

 

ระดับ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดกระบวนการ และการสร้าง 

                นิสัยเป็นหลัก

-          ผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ และพัฒนาความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ขึ้น โดยการใช้สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย
-          ผู้เรียนเลือกและปฏิบัติงานตามศักยภาพ   
-          ผู้เรียนประเมินตนเอง และปรับปรุงตนเอง
-          การเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้างนิสัยการปฏิบัติจนเป็นบุคลิกภาพถาวรติดตัวผู้เรียนตลอดไป

…………
…………
…………

…………

…………
…………
…………

…………
……………….มาตรฐานที่  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ

            คำอธิบาย  การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ หมายถึง การ   รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนที่เกิดจากการปฏิบัติการเรียนการสอนให้ครอบคลุมสาเหตุ ปัจจัยและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยครูนำเสนอรายงานการปฏิบัติในรายละเอียด ดังนี้
1.      ปัญหา ความต้องการของผู้เรียนที่ต้องได้รับการพัฒนา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน
2.      เทคนิค วิธีการ หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพของ       ผู้เรียน และขั้นตอนวิธีการใช้เทคนิคหรือนวัตกรรมนั้น ๆ
3.      ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามวิธีการที่กำหนดที่เกิดกับผู้เรียน
4.      ข้อเสนอแนะแนวทางใหม่ ๆ ในการปรับปรุง และพัฒนาผู้เรียนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

รายการพิจารณา
การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

 

ระดับ  เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในภาพรวมของ

                กลุ่มผู้เรียน หรือห้องเรียนที่รับผิดชอบ

-          ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายในการพัฒนาที่เป็นภาพรวมกลุ่มใหญ่ หรือผู้เรียนทั้งห้อง
-          เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมที่นำเสนอ เป็นเทคนิคที่ใช้กับผู้เรียนเป็นแบบเดียวกันทั้งห้อง
-          รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรม เป็นภาพรวมของการพัฒนาผู้เรียนทั้งห้อง
-          ข้อเสนอแนะใหม่ ๆ เป็นการสเนอในการปฏิบัติต่อผู้เรียนเหมือนกันทั้งห้อง
……….

………..

……….

……….
……….

………..

…………

………..

………………

รายการพิจารณา
การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

 

ระดับ  เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียน

               จำแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ของห้องเรียนที่รับผิดชอบ

-          ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนที่จำแนกเป็นกลุ่มเก่ง กลุ่มปานกลาง กลุ่มอ่อน หรือกลุ่มเฉพาะอย่างอื่น ๆ
-          เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมที่นำเสนอ ในการพัฒนาผู้เรียนสนองตอบต่อสภาพของผู้เรียนรายกลุ่ม
-          รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรม แสดงผลการพัฒนาผู้เรียนรายกลุ่ม
-          ข้อเสนอในการพัฒนาผู้เรียน สอดคล้องต่อการพัฒนาในแต่ละระดับผู้เรียน

……….

………..

……….

……….

……….

………..

…………

………..

………………

 

ระดับ  เป็นรายงานการพัฒนาคุณภาพที่แสดงถึงการพัฒนาผู้เรียน

                จำแนกเป็นรายบุคคล

-          ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการและเป้าหมายในการพัฒนาที่จำแนกเป็นรายบุคคล
-          เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมที่นำเสนอ ในการพัฒนาผู้เรียนสนองตอบต่อสภาพความแตกต่าง ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียนรายบุคคล
-          รายงานผลการใช้เทคนิควิธีการหรือนวัตกรรม แสดงถึงพัฒนาการของผู้เรียนรายบุคคล
-          ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล

……….

………..

……….
……….

……….

………..

…………
………..

………………

มาตรฐานที่  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

            คำอธิบาย  การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี หมายถึง การแสดงออก การประพฤติและปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพทั่วไป การแต่งกาย กิริยา วาจาและจริยธรรมที่เหมาะสมกับความเป็นครูอย่างสม่ำเสมอ ที่ทำให้ผู้เรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเป็นแบบอย่าง

รายการพิจารณา
การปฏิบัติ

ระดับคุณภาพ
ปฏิบัติ
ไม่ปฏิบัติ

 

ระดับ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

-          การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับกาลเทศะ
-          การใช้วาจาสุภาพ
-          มีความประพฤติเรียบร้อย
-          มีความเมตตากรุณาต่อผู้เรียน
-          รับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างขยันขันแข็ง


…………
…………
…………
…………
…………


………..
………..
………...
…………
…………………………

 

ระดับ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ให้คำแนะนำและ

                แก้ไขข้อบกพร่องในลักษณะสร้างสรรค์   ตลอดจน

                สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน

-          การให้คำแนะนำ 
-          การเชิญชวนให้ปฏิบัติ
-          การแก้ไขข้อบกพร่อง
-          การสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอน
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
………………………..

 

ระดับ  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนผู้เรียนเกิดศรัทธาและปฏิบัติ

                ตนตามแบบอย่างที่เลือกสรรแล้วเป็นปกตินิสัย

-          เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูในสถานศึกษา
-          เปิดโอกาสให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกพฤติกรรมของตนเอง
-          เสริมแรงทางบวกแก่ผู้เรียน
-          เผยแพร่วิธีการที่ถูกต้องในการสร้างคุณธรรม
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………
……………….เก็งข้อสอบ "ติวสอบดอทคอม"
(เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์)

ใช้หลัก 6 STEP


จำ – ใจ – ใช้ – วิ – สัง - เมิน
ความรอบรู้ – ทั่วไป – วิชาชีพครู
เจตคติ – วิชาการศึกษา-วิชาเอก

  ติวสอบดอทคอม


ผ่อนคลาย

Loading...

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ข ค

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม