หน้าหลัก / HOME ติวสอบดอทคอม

หน้าหลัก / HOME ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม เว็บฟรีข้อสอบออนไลน์

เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2561

เตรียมสอบครูผู้ช่วย ปี 2561
พัฒนาความรู้สอบครูผู้ช่วย ปี 2561

หนังสือ สอบครูผู้ช่วย 40 วิชาเอก + ภาค ก-ข-ค

หนังสือ สอบครูผู้ช่วย 40 วิชาเอก + ภาค ก-ข-ค
หนังสือ สอบครูผู้ช่วย 40 วิชาเอก + ภาค ก-ข-ค

ข้อสอบเอกวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีว สุขศึกษา พลศึกษา ชุด 1

ข้อสอบเอกเคมี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา ชุด 2

ข้อสอบ วิชาเอก ชุด 3 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบ ชุด 4 เอกวิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อสอบ ชุด 5 เอกสุขศึกษา พลศึกษา วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

ข้อสอบ ชุด 6 เอกพลศึกษา สุขศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์

ข้อสอบออนไลน์ การสร้างค่านิยม 12 ประการ

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เก็งข้อสอบ ครูผู้ช่วย โดย "ติวสอบดอทคอม"
ภาค ข (ใหม่) เพิ่มลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง

"มาตรฐานการปฏิบัติงานของครู 12 ข้อ"
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ
(๒) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
(๓) มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
(๔) พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง
(๕) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
(๖) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน
(๗) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ
(๘) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
(๙) ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์
(๑๐) ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์
(๑๑) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
(๑๒) สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์

  

1 ความคิดเห็น:

ติวสอบดอทคอม

ติวสอบดอทคอม
ติวสอบดอทคอม ข้อสอบออนไลน์ ภาค ก ข ค

เยี่ยมชมวันนี้