เกษตรกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ทุ่งเกษตรกรรมในมณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ในจีนนั้นมีจำนวนเกษตรกรมากที่สุดในโลก โดยมีมากกว่า 800 ล้านคนเมื่อ พ.ศ. 2549 แต่ตัวเลขนี้กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว
เกษตรกรรม (อังกฤษAgriculture) หมายถึง กระบวนการผลิตอาหาร เส้นใย เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยวิธีการเพาะปลูกพืช มีชื่อเรียกเฉพาะว่า "กสิกรรม" และวิธีการเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ อย่างเป็นระบบ ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเรียกว่า เกษตรกร
แรงงานจำนวน 42% ของทั้งโลกอยู่ในภาคเกษตรกรรม จึงถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่แพร่หลายที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมยังคงมีปริมาณเพียงไม่ถึง 5% ของผลผลิตมวลรวมของโลก (Gross World Product: GWP)

เนื้อหา

  [ซ่อน

ประเภทของเกษตรกรรม [แก้]

เกษตรกรรมแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ
1. กสิกรรม หมายถึง การเพาะปลูกพืช เช่น การทำนา การทำสวน การทำไร่ เป็นต้น
2. ปศุสัตว์ หมายถึง การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์บนบก เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู หรือเลี้ยงสัตว์จำพวกสัตว์ปีก เป็นต้น
3. การประมง หมายถึง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ำ เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ำ การจับสัตว์น้ำ เป็นต้น
4. ด้านป่าไม้ หมายถึง การประกอบอาชีพเกี่ยวกับป่า เช่น การปลูกป่าไม้เศรษฐกิจ การนำผลผลิตจากป่ามาแปรรูปให้เกิดประโยชน์ เป็นต้น

ประวัติศาสตร์ของเกษตรกรรม [แก้]

จุดเริ่มต้นในสมัยโบราณ [แก้]

การทำเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในดินแดนแถบ Fertile Crescent โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นประเทศซีเรียและตอนใต้ของอิรักในปัจจุบัน เมื่อช่วงประมาณ 9,500 ปีก่อนคริสตกาล คนในสมัยนั้นเริ่มมีการคัดเลือกพืชอาหารที่มีลักษณะตามความต้องการเพื่อนำไปเพาะปลูก
ประมาณ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล ระบบเกษตรกรรมขนาดเล็กได้แพร่เข้าไปสู่อียิปต์ ในช่วงเวลาเดียวกัน ก็เริ่มมีการเพาะปลูกข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ในอนุทวีปอินเดีย ซึ่งปรากฏหลักฐานในการขุดค้นแหล่งโบราณคดี Mehrgarh ในภูมิภาค Balochistan จนถึงเมื่อ 6,000 ปีก่อนคริสตกาล ในอียิปต์เริ่มมีการทำเกษตรกรรมขนาดกลางบนริมฝั่งแม่น้ำไนล์ และในช่วงเวลานี้ในภูมิภาคตะวันออกไกลก็มีการพัฒนาทางเกษตรกรรมในรูปแบบเฉพาะตน โดยจะเน้นเพาะปลูกข้าวเจ้าเป็นพืชผลหลักมากกว่าข้าวสาลี

พืชผล [แก้]

ผลผลิตพืชผลหลักของโลกใน พ.ศ. 2547 [แก้]

ผลผลิตทางการเกษตรสูงสุดแบ่งตามประเภทพืชผล
(ล้านตัน) ข้อมูลปี 2547
ธัญพืช2,263
ผัก and melons866
Roots and Tubers715
นม619
ผลไม้503
เนื้อ259
พืชน้ำมัน133
ปลา (2001 estimate)130
ไข่63
ถั่ว60
พืชเส้นใย30
Source:
Food and Agriculture Organization (FAO)
 [1]
Top agricultural products, by individual crops
(million metric tons) 2004 data
อ้อย1,324
ข้าวโพด721
ข้าวสาลี627
ข้าวเจ้า605
มันฝรั่ง328
Sugar Beet249
ถั่วเหลือง204
ปาล์มน้ำมัน162
ข้าวบาร์เลย์154
มะเขือเทศ120
Source:
Food and Agriculture Organization (FAO)
 [2]

อ้างอิง [แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น [แก้]